Op deze pagina lees je de privacyverklaring van de website die je nu bezoekt. Klik op onderstaande buttons voor de privacyverklaring van de applicatie Spreekuur.nl.

Privacyverklaring Spreekuur.nl online consult

Privacyverklaring spreekuur.nl samenwerken

Dit is het privacystatement van Topicus.Healthcare B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64768147.

Deze verklaring geldt voor spreekuur.nl. Klik hier voor meer informatie over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de applicatie Spreekuur. U krijgt toegang tot deze applicatie door op de website spreekuur.nl te klikken op de knop 'Start direct'.

Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website spreekuur.nl verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:

• indien u onze website bezoekt: uw voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring.

• wanneer u via het contact formulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, uw (e-mail)adres, en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw opmerking op de hoogte te houden.

• indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief: uw naam en e-mailadres. Dit doen wij om u te informeren over de ontwikkelingen rondom Spreekuur. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de betreffende mailing.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

Om onze website te kunnen verbeteren en en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving verwerken wij:

• bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door u gebruikte keywords, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, uw IP-adres en, indien door u opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen. U bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door niet akkoord te gaan met de verzameling van de cookies.

• naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden door middel van cookies:

• gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die u hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van uw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Spreekuur zoveel mogelijk afstemmen op uw profiel.

• gegevens die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, u de voor u relevante content laten zien op onze website.

• gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden.

Hier kunt u zelf uw cookie-instellingen bepalen en te allen tijde aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies, kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt.

Let op: Wanneer u uw toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens zijn opgeslagen op een server in de Europese Unie.

 Bewaartermijn

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen een aantal maanden zijn nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren. Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring. 

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen. De website is beveiligd met een versleutelde verbinding om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken over de website spreekuur.nl indienen bij Topicus.Healthcare B.V. , via onderstaande contactgegevens. Klik hier voor meer informatie over de privacyvoorwaarden van de applicatie Spreekuur. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus.Healthcare B.V.

Singel 25

7411 HW Deventer

Telefoon: +31 570 662 662

E-mail: info@spreekuur.nl

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kunt u indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2020.